Algemene Voorwaarden

Bonmerk, gevestigd te Groningen, KvK nr. 53901509

Artikel 1 Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Bonmerk en iedere derde (“opdrachtgever”) die Bonmerk opdracht geeft tot het verrichten van enige werkzaamheden.

1.2. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door Bonmerk aanvaard zijn. Deze wijzigingen en aanvullingen zullen alleen van toepassing zijn op de desbetreffende overeenkomst.

1.3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de voorwaarden van opdrachtgever uitgesloten.

1.4. Als blijkt dat een bepaling van deze voorwaarden niet (meer) geldig is, bijvoorbeeld door een wetswijziging, dan blijven de overige bedingen in deze voorwaarden van kracht. De desbetreffende niet-geldige bepaling zal worden vervangen door een andere, wel geldige bepaling. Deze bepaling zal de door de niet-geldige bepaling beoogde gevolgen zo dicht mogelijk benaderen.

1.5. De Algemene Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van derden die bij de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld.

Artikel 2 Opdrachten

2.1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Bonmerk te zijn gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon binnen Bonmerk wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

2.2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk of mondeling aan Bonmerk opdracht geeft tot het verrichten van enige diensten en Bonmerk deze opdracht schriftelijk accepteert. Als Bonmerk de opdracht niet schriftelijk accepteert, zal de door Bonmerk gegeven uitleg van de inhoud en de strekking van de overeenkomst doorslaggevend zijn, behoudens tegenbewijs van de opdrachtgever. Zonder schriftelijke bevestiging van de opdracht door Bonmerk kan de opdrachtgever geen rechten aan de opdracht of enige toezegging van Bonmerk ontlenen.

2.3. Bonmerk kan opdrachten weigeren. Bonmerk hoeft hiervoor geen redenen aan te geven.

2.4. Alle opdrachten worden uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerd. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.

2.5. Bonmerk is bevoegd, zonder voorafgaande kennisgeving aan opdrachtgever, om – indien dit wenselijk of noodzakelijk is voor een juiste uitvoering van de opdracht – derden in te schakelen.

Artikel 3 Uitvoering

3.1. Bonmerk voert de opdrachten naar beste vermogen uit. Bonmerk sluit uitdrukkelijk uit dat de werkzaamheden als een resultaatverbintenis zouden worden aangemerkt.

3.2. De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat Bonmerk niet gehouden is om op eigen initiatief werkzaamheden te verrichten betreffende onderzoeken, indieningen, de instandhouding van rechten en andere werkzaamheden.

3.3. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van de door hem verstrekte informatie.

3.4. Indien en voor zover nodig kan Bonmerk, bij uitblijven van voldoende instructies en documentatie, naar eigen inzicht handelen voor rekening en risico van opdrachtgever. Hierbij wordt door opdrachtgever hiertoe uitdrukkelijk volmacht gegeven.

3.5. Attendering met betrekking tot instandhouding van de rechten, waaronder de vernieuwing van registraties, termijnen e.d. worden door Bonmerk onverplicht gedaan. Bonmerk heeft slechts dan de verplichting om handelingen te verrichten tot instandhouding van deze rechten als door de opdrachtgever een schriftelijke opdracht is gegeven.

Artikel 4 Honorering en kosten

4.1. De honorering van Bonmerk geschiedt volgens:

  1. zijn dan geldende tarievenlijsten;
  2. offertes;
  3. het dan geldende uurtarief, vermenigvuldigd met het aantal uren besteed aan de overeengekomen werkzaamheden;
  4. speciale tarieven zoals overeengekomen met opdrachtgever.

Tenzij anders overeengekomen omvat de honorering de (ambtelijke) taksen, honoraria en andere kosten van derden.

4.2. Tenzij anders overeengekomen omvat de honorering niet de zogenaamde variabele kosten (koerswijzigingen, vertalingen, legalisaties e.d.) evenals de kosten die voortvloeien uit procedures, onder andere in verband met ambtshalve bezwaren en bezwaren van derden. Deze kosten worden separaat doorbelast aan de opdrachtgever.

4.3. Kostenbegrotingen zijn vrijblijvend en indicatief.

4.4. Tarieven kunnen tussentijds door Bonmerk worden herzien. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Artikel 5 Betaling

5.1. Opdrachtgever zal facturen van Bonmerk binnen 14 dagen na factuurdatum voldoen.

5.2. Bonmerk behoudt zich het recht voor om werkzaamheden te verrichten op voorschotbasis. Hiertoe zal de opdrachtgever een voorschotnota ontvangen. De werkzaamheden worden uitgevoerd na gehele voldoening van deze voorschotnota.

5.3. In geval van niet-tijdige betaling is opdrachtgever automatisch in verzuim en een rente van 1,5% per maand of een deel daarvan verschuldigd over het onbetaalde bedrag. Een aparte ingebrekestelling is niet vereist.

5.4. Opdrachtgever zal alle (buiten)gerechtelijke incassokosten vergoeden, met een minimum van € 150,00.

5.5. Bonmerk kan de uitvoering van alle werkzaamheden opschorten als opdrachtgever in verzuim is ter zake van een of meer betalingen of andere verbintenissen.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1 De opdrachtgever erkent dat de werkzaamheden van Bonmerk een adviserend karakter hebben. Op grond van de subjectieve beoordelingsaspecten die een rol spelen bij de werkzaamheden sluit Bonmerk de aansprakelijkheid voor alle schade die voortvloeit uit een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde uit, behoudens gevallen van opzet dan wel bewuste roekeloosheid.

6.2 Onverlet het voorgaande is iedere eventuele aansprakelijkheid van Bonmerk beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Bonmerk voor zijn werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden of indien hoger tot maximaal € 5000.

6.3 Bonmerk is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van al dan niet door haar ingeschakelde derden.

6.4 Bij aansprakelijkheidsstelling door opdrachtgever rust de bewijslast bij opdrachtgever.

6.5 Als de hierboven genoemde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden tegen Bonmerk, dan zal opdrachtgever Bonmerk hiervan vrijwaren.

6.6 Bonmerk is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

6.7 Iedere aansprakelijkheidsvordering vervalt een jaar te rekenen vanaf de dag waarop de betreffende werkzaamheden die de grondslag vormen voor de vordering verricht zijn dan wel verricht hadden moeten zijn.

Artikel 7 Overmacht

7.1. In een situatie van overmacht kan Bonmerk de werkzaamheden opschorten. In geval van een blijvende overmacht is Bonmerk gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In dat geval is Bonmerk niet gehouden tot betalen van enige schadevergoeding of boete.

7.2. Overmacht omvat alle omstandigheden die buiten de wil van Bonmerk de nakoming van de verplichtingen tijdelijk of blijvend onmogelijk maken.

7.3. Opdrachtgever is verplicht om Bonmerk te betalen voor alle werkzaamheden die verricht zijn voordat de situatie van overmacht is ontstaan.

Artikel 8 Beëindiging

8.1. Bonmerk heeft het recht, zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst met opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen indien een van de volgende situaties zich bij opdrachtgever voordoet:

  1. faillissement, surséance van betaling, schuldsanering;
  2. geheel of gedeeltelijke staking of liquidatie van de activiteiten;
  3. opdrachtgever een of meer verplichtingen jegens Bonmerk niet, niet-tijdig of niet behoorlijk nakomt.

8.2. Als een van de situaties als genoemd onder 8.1. zich voordoet, is opdrachtgever gehouden om alle financiële verplichtingen te voldoen. De vorderingen van Bonmerk zijn onmiddellijk opeisbaar. Bonmerk behoudt zich tevens het recht voor om zekerheid te vragen voor nakoming van de betalingsverplichtingen.

8.3. Opdrachtgever dient Bonmerk onmiddellijk te informeren in geval van een situatie als bedoeld onder 8.1.

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechtsverhoudingen tussen Bonmerk en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.